Regulamin uzyskania karty rowerowej

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

w Szkole Podstawowej nr 149
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

Regulamin został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Ustawy o kierujących pojazdami z dn. 05 stycznia 2011r - Dz. U. nr 30 poz. 151
 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 3. Ustawy z dn. 20 czerwca 1997r „Prawo o ruchu drogowym” – Dz. U. z 2012r poz. 1137, 1448, z 2013r. poz. 700,991,1446,1611, z 2014r. poz.312
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Warunki ubiegania się o kartę rowerową

 1. Do egzaminu na kartę rowerową przystępują uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu (część teoretyczna) ukończyli 10 lat.
 2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o wydanie karty rowerowej.
 4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.
 5. Uczniowie przystępują do egzaminu składającego się z dwóch części: część teoretyczna oraz część praktyczna.
 6. Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania o następującej tematyce:
 • przepisy dotyczące ruchu pieszych i rowerzystów;
 • obowiązkowe wyposażenie roweru i obsługa techniczna roweru;
 • znaki i sygnały drogowe;
 • manewry na drodze;
 • określanie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach;
 • typowe sytuacje drogowe;
 • pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadku.

7. W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia ucznia do egzaminu teoretycznego w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić jeden raz do egzaminu teoretycznego w drugim terminie.
8. Jeżeli wynik egzaminu teoretycznego przeprowadzonego w drugim terminie jest negatywny uczeń może przystąpić ponownie do egzaminu teoretycznego w następnym roku szkolnym.
9. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do egzaminu  praktycznego z jazdy na rowerze.
10. Część  praktyczna (tor przeszkód) polega na przejechaniu toru sprawnościowego w kolejności ustalonej przez egzaminatora. Tor przeszkód może się składać z następujących elementów:

- ruszania z miejsca,
- wolnej jazdy po linii prostej,
- manewru skręcania w lewo  lub w prawo,
- slalomu,
- „ósemki”,
- ruszania na wzniesieniu,
- zatrzymywania się w ustalonym miejscu,
- manewru omijania, wyprzedzania, wymijania,  włączania się do ruchu, zawracania.

11. Uczeń przystępując do części praktycznej egzaminu obowiązkowo korzysta z kasku ochronnego oraz powinien mieć odpowiedni strój (dłuższa koszulka zakrywająca plecy, spodenki do kolan lub z wąskimi nogawkami, aby uniemożliwić wkręcenie się ich w łańcuch roweru).
12. Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia 80 % poprawnych odpowiedzi w teście.
13. Za pozytywnie zdany przez ucznia egzamin na kartę rowerową, uznaje się zarówno zaliczenie przez niego części teoretycznej, jak i praktycznej egzaminu.
14. Uczniowie, którzy z przyczyn niezależnych (zdrowotnych, losowych) nie przystąpili do egzaminu praktycznego  w ustalonym terminie, mogą przystąpić do egzaminu praktycznego             w następnym roku szkolnym. 
15. W przypadku nie zaliczenia testu teoretycznego lub praktycznego, uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu na kartę rowerową w nowym roku szkolnym -zalicza zarówno część teoretyczną, jak praktyczną.

Procedura uzyskania karty rowerowej

 1. Uczeń przystępuje do egzaminu teoretycznego.
 2. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych, po zdanej części teoretycznej, Arkusz zaliczeń ucznia. 
 3. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
 4. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
 6. Zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych w wyznaczonym terminie egzaminu praktycznego – powinien przy sobie posiadać  wypełniony Arkusz zaliczeń ucznia.
 7. Przystąpić do egzaminu praktycznego z jazdy na rowerze (po zdanej części teoretycznej).
 8. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń oraz dostarczonego do sekretariatu szkoły opisanego zdjęcia legitymacyjnego ucznia wydaje nieodpłatnie kartę rowerową 

 

Realizacja projektu: edukator.krakow.pl

Projekt i realizacja:

powered by: vertooCMS

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM