Psycholog & Pedagog

Uczniu, jeśli masz jakiś problem i chciałbyś o nim porozmawiać. Jeśli chciałbyś komuś pomóc lecz nie wiesz jak; lub chciałbyś po prostu porozmawiać - zapraszamy 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA

Czym zajmuje się pedagog i psycholog szkolny  ? 

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

 Dyżury Pedagoga & Psychologa 

 

 Zapraszamy do przeczytania wywiadu, jaki udzieliła Pani Aleksandra Sobieniowska, pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie do Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej "Droga". Z Panią Aleksandrą rozmawia Pani Agata Gołda.

Publikacje: 

Dwutygodnik Młodzieży Katolickiej "Droga"

Wydanie specjalne DMK "Droga" nr 3/2017

ISSN 2299-5994

Bezpiecznie w sieci (wersja pdf)

Realizacja projektu: edukator.krakow.pl

Projekt i realizacja:

powered by: vertooCMS

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM