Program SPINKA

Szanowni Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć   oceny własnych możliwości i ukierunkować się na dalsze kształcenie oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

 

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w małopolskich gimnazjach ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów
w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej
ścieżki kształcenia.

Lider projektu Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPIneK jako działanie systemowe obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne
z terenu województwa. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miejska Kraków jest Partnerem projektu, który na terenie miasta będzie realizować 57 gimnazjów – w tym również nasze.

 

Drodzy uczniowie i rodzice!

 

W ramach programu SPINKA uczniowie uczestniczą w różnych projektach: 

- zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego

- w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

- w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce

- innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.

 

Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Formularze zgłoszeniowe dla uczniów do pobrania w  sekretariacie szkoły.Formularz po podpisaniu przez ucznia i rodzica/opiekuna należy złożyć  u koordynatora.

Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się z dniem 4 września 2017r.  i będzie trwała przez okres trwania projektu.

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym/Szkolnych Punkcie/ach Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym/Szkolnych Punkcie/ach Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 2018/2019

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym/Szkolnych Punkcie/ach Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 2017/2018

List do Rodziców i Uczniów 

Realizacja projektu: edukator.krakow.pl

Projekt i realizacja:

powered by: vertooCMS

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM