Rekrutacja 2020/2021

    

Arkusz osobowy ucznia do klasy pierwszej (2020/2021)

 

 W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otwarcie klas pierwszych:

I. ogólnej
II. sportowej informacja

Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego ELEMENTO. Zgłoszenie /Wniosek należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru w terminie do 31 marca 2020r.  Jeśli we wniosku zaznaczono wybór klasy sportowej, należy go dostarczyć do 13 marca 2020 r. 

I. Zasady rekrutacji do klasy ogólnej 

Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
Uczniowie, którzy mieszkają poza 
obwodem szkoły są przyjmowani do szkoły w miarę wolnych miejsc w oparciu o jednolite kryteria zawarte w Uchwale NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r.:

  1. Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 punktów.
  2. Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu
     – 5 punktów.
  3. Droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 punkty. Należy złożyć dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub nauki rodzica.
  4. Szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 punkty.
  5. Droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 punkt. Należy złożyć zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata.

II. Zasady rekrutacji do klasy sportowej

Do oddziału sportowego szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają kryteria:

  1. Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
  2. Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału. 
  3. Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej .

Test sprawności fizycznej - informacja

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria niż liczba wolnych miejsc w oddziale, brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

 Terminarz rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

Termin     _________________

1.

 

Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. https://krakow.elemento.pl 

2 – 31 marca 2020 r.

Uwaga! Złożenie zgłoszenia/wniosku do klasy sportowej, wybranej na którymkolwiek priorytecie.

2 – 13 marca 2020 r

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

informacja

Informacja zostanie podana w terminie późniejszym

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

-

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30 kwietnia 2020 r.

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

4 – 15 maja 2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 maja 2020 r.

        

Jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM