Wolontariat

Cele krzewienia idei wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 149

  • pobudzenie i zwiększenie aktywności społecznej młodzieży Szkoły Podstawowej nr 149 poprzez stworzenie warunków do realizacji młodzieżowych inicjatyw społeczno-edukacyjnych i rozwoju ruchu wolontariackiego w społeczności lokalnej, a poprzez te działania kształtowanie jego osobowości oraz rozwijanie zdolności i umiejętności społecznych.
 • wzmacnianie poczucia wartości u uczniów nieśmiałych i wycofanych, budowanie klimatu bezpieczeństwa w grupie, motywowanie do rozwijania zainteresowań, wzmacnianie w uczniach poczucia odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka oraz środowisko lokalne.

 System rekrutacji do wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 149

 • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się 
  w pracę Wolontariatu lub przekazywanie informacji przez ucznia – kuriera.
 • Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
 • Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych uczniów- wolontariuszy.
 • Spotkania organizacyjne z opiekunem Wolontariatu.
 • Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.

Obowiązki ucznia - wolontariusza

 1. Uczniowie gimnazjum muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w akcjach charytatywnych zgodnie z zaleceniami opiekuna.
 2. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady ustalone na spotkaniach i szkoleniach.
 • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 • zasada troski o los słabszych
 • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

Cechy ucznia - wolontariusza

 • dużo optymizmu i chęć do działania
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
 • odwaga, empatia i otwartość
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
 • kultura osobista

Zaświadczenia

Uczeń - wolontariusz otrzyma wpis na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej o aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu na podstawie zaświadczenia wydanego przez instytucje do tego upoważnione. Aktywność ta  musi być udokumentowana i prowadzona przez co najmniej nieprzerwany okres 10 miesięcy (średni roczny czas pracy ucznia wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny)

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa. 

Rok szkolny 2019/2020

Światowy Dzień Dobroci dla Zwierząt

Zbiórka Darów dla Polskich Dzieci z Ukrainy

Czerwonokrzyska Gwiazdka

"Rozmawiasz - pomagasz" wspieramy szkołę w Kenii

Dobroczynne kartki świąteczne

"Dla Kacperka"

Rok szkolny 2018/2019

Akcja "Wyprawka dla Żaka"

Finał akcji "Wyprawka dla Żaka"

Stawiamy na łapy

Pomoc dla kresowian

Pierwsza pomoc na świetlicy

Podziękowanie od Fundacji GARDA

Czerwonokrzyska gwizdka

Kiermasz świąteczny

Pomoc dla podopiecznych domu dziecka / Podziękowania 

Gorączka złota

Wolontariat uczniów klasy V

Wielkanoc z PCK  Finał akcji

Dla Kenii i Rozmawiasz pomagasz (finał akcji)

Rok szkolny 2017/2018

Akcja "Wyprawka dla Żaka"

Akcja "Kresy" 

Misiaki-Pluszaki kochają dzieciaki

Pierwsza pomoc na świetlicy 

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc na świetlicy cz.2

Czerwonokrzyska gwiazdka

akcja-czerwonokrzyska-gwiazdka-zakończona

Pierwsza pomoc na świetlicy cz 3

Wielkanoc z PCK

Pierwsza pomoc na świetlicy - cz. 4

Akcja "Gorączka Złota"

Akcja "Wielkanoc z PCK" zakończona

Pierwsza pomoc na świetlicy - część 5

Pierwsza pomoc na świetlicy - część - 6 

Akcja gorączka złota - zakończona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja projektu: edukator.krakow.pl

Projekt i realizacja:

powered by: vertooCMS

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM