Dostępność

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa SP 149,  spełnia standardy WCAG 2.1. – jest to zbiór wytycznych określających zasady dostępności i czytelności dla stron internetowych w przypadku użytkowników z niepełnosprawnościami. Obecnie wszystkie jednostki publiczne mają obowiązek dostosowania swoich stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA.

Więcej o WCAG 2.1 przeczytasz tutaj.

Strona szkoły spełnia wszystkie wymogi  WCAG 2.1, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

System umożliwia m.in.:

– zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)

– zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).

SP 149 w Krakowie informuje, że serwis internetowy budowany jest w oparciu o generator, udostępniany przez WORDPRESS. 

Treści niedostępne

 1. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji i warstwy tekstowej – publikacja dot. filmów zamieszczanych na portalu YouTube. 
 2. niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 1. Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-06
 2. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-12-05
 3. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 4. Na stronie internetowej https://sp149.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, można także w sposób płynny powiększać/pomniejszać interface. Serwis można także przeglądać na urządzeniach mobilnych.
 5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

1) Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności strony internetowej odpowiada: Agnieszka Barber – Dyrektor Szkoły, e-mail: sp149@edukonekt.pl

2) Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności architektonicznej odpowiada: Agnieszka Barber – Dyrektor Szkoły, e-mail: sp149@edukonekt.pl

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 4. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za  niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ prowadzący szkołę: Gmina Miasta Kraków,

Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, tel. 12 616 1200 i 12 616 1207, fax: 12 616 1721, e-mail: ek.umk@um.krakow.pl

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, tel. 12 448-11-10 e-mail; kurator@kuratorium.krakow.pl