Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej nr 149 w Krakowie (10.11.2022)
Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2022/2023
Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie w związku z zagrożeniem zachorowania na choroby zakaźne, w tym COVID-19

Regulamin Wycieczek Szkolnych w Szkole Podstawowej nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

Procedury postępowania nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie w sytuacjach zagrożenia uczniów

Zasady korzystania z usługi MS Teams obowiązujące uczniów Szkoły Podstawowej nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

Procedura ustalenia sposobu monitorowania postępów w nauce i sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności

Procedura organizacji nauki zdalnej - NOWE!!

Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku osób pozostających pod opieką szkoły

Szkolny zestaw podręczników 2022/2023
Szkolny zestaw programów nauczania 2022/2023
Biuletyn Informacji Publicznej / wykaz umów

Świetlica

JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY (09.2021)

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ (09.2022)

REGULAMIN ŚWIETLICY (09.2022)

SAMODZIELNE WYJŚCIE - ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU (09.2021) PDF

Dokumenty dla nauczyciela