SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP 149
2023/2024

Samorząd Uczniowski SP 149 w roku szkolnym 2023/2024

TOMASZ SZYMLET, 7C

WICEPRZEWODNICZĄCY SU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

AMELIA JABŁOŃSKA, 7C

PRZEWODNICZĄCA SU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ZUZANNA ADAMSKA, 5A

WICEPRZEWODNICZĄCA SU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Hanna Kosno 6A

CZŁONKINI PREZYDIUM
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Karolina Psica, 7D

CZŁONKINI PREZYDIUM
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Valeria Dobuleac, 7C

CZŁONKINI PREZYDIUM
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

feet, legs, standing-349687.jpg

Dni bez mundurka

2023 r. 

02.10.2023 r. (poniedziałek) 06.11.2023 r. (poniedziałek) 04.12.2023 r. (poniedziałek)

2024 r.

08.01.2024 r. (poniedziałek) 05.02.2024 r. (poniedziałek) 04.03.2024 r. (poniedziałek) 08.04.2024 r. (poniedziałek) 06.05.2024 r. (poniedziałek) 03.06.2024 r. (poniedziałek)

money, dollars, raining-2831324.jpg

90 000 zł dla SP 149

W roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 uczniowie naszej szkoły wygrali po 30 000 zł w ramach konkursu promującego Szkolny Budżet Obywatelski 🙂

audience, band, celebration-1867754.jpg

Rok szkolny 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 udało się nam zorganizować "Zabawę Andrzejkową", "Bal Karnawałowy" i Komers.

Szczęśliwy numerek

Od października 2021 w naszej szkole obowiązuje akcja "Szczęśliwy numerek" Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. Informacje o szczęśliwym numerku znajdziesz w e-dzienniku.

Strefa relaksu

Od października 2021 w naszej szkole jest strefa relaksu. Jest to inicjatywa uczniów SP 149. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Kurier szkolny

Poznaj artykuły naszych uczniów, które są publikowane w
"Kurierze Szkolnym"

GŁÓWNE ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
- SAMORZĄD POWINIEN BYĆ ORGANIZACJĄ DEMOKRATYCZNĄ
- ORGAN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO POWINIEN REPREZENTOWAĆ INTERESY UCZNIÓW WOBEC NAUCZYCIELI, RODZICÓW i ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ
- PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU POWINNI MIEĆ REALNY WPŁY NA ŻYCIE SZKOŁY  
- ZOSTAŃ PRZEWODNICZĄCYM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
CO TO JEST SAMORZĄDU UCZNIOWSKI ? 

Wg ustawy "Prawo Oświatowe"

Art. 68 pkt 11 ust. 6. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim

(...)

Art. 85. 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może

podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych. 

9. Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3. 

Opiekunowie SU – Pani Aleksandra Kocoń i Pan Adam Zieliński