Legitymacje i świadectwa

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149

Legitymacje i świadectwa - wydawanie duplikatów

Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów i świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowańi wydawania duplikatów, a także zasad delegalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z poźn. zm.
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635z poźn. zm).

I. Legitymacje szkolne

Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.

Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczniowie mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się  o duplikat  (zał. 1).
2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.
3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
4. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej  do 7 dni.

 II. Świadectwa szkolne – duplikaty

 1.W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (zał. 2) o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
– rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),
– roku ukończenia szkoły / klasy.
2. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
3. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.
4. Termin wydawania duplikatu do 14 dni.

 III. Opłaty

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa szkolnego wnosi się na konto bankowe:
nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 149
                        ul. Bujaka 15
                        30-611 Kraków

Bank PKO BP   numer konta:  07 1020 2892 0000 5602 0590 5783
z dopiskiem: wydzielony rachunek dochodów własnych SP149
W tytule należy podać imię, nazwisko oraz napisać za co wnosi się opłatę (legitymacja lub świadectwo).

Aktualny cennik wystawiania duplikatów:
9 zł –  duplikat legitymacji
26 zł – duplikat świadectwa