„Najpiękniejsza bierka Szachowej krainy ”

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie
– nauczyciel zajęć „Edukacja przez szachy”

Cele konkursu:
– popularyzacja gry w szachy wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły
– kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych
  na określony temat
– wskazanie szachów jako doskonałej możliwości na spędzenie czasu wolnego

Założenia konkursowe:
W konkursie mogą uczestniczyć jedynie uczniowie klas pierwszych.

– forma pracy : indywidualna
– każdy uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić tylko jedną, wykonaną własnoręcznie pracę.
– uczestnik konkursu wykonuje jedną, wybraną przez siebie bierkę szachową.
– praca ma charakter przestrzenny
– technika wykonania pracy i materiały są dowolne (glina, papier, plastik, plastelina, tworzywa  
  biodegradalne…).
– wymiary pracy: wysokość  figury nie powinna przekroczyć  100 cm
– pracę należy podpisać czytelnie (od spodu) podając : imię i nazwisko wykonawcy, klasę,
  tytuł pracy
– autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody

Postanowienia ogólne:
– udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
– ocenie prac podlega estetyka wykonania, oryginalność, zastosowanie ciekawych technik       
  plastycznych, ogólne wrażenie artystyczne
– zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi
Prace oddajemy wychowawcy klasy lub nauczycielowi zajęć „Edukacja przez szachy”
– p. Zienkiewicz  do 18 marca 2022

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w holu szkoły.

chess, chess game, lady-1697301.jpg