ŚWIATŁO – konkurs fotograficzno-plastyczny

W 2022 roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin i 140. rocznicę śmierci Ignacego Łukasiewicza, światowej sławy naukowca, wynalazcy lampy naftowej, twórcy przemysłu naftowego i gazowniczego, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej. Chcąc uczcić tę wybitną postać zapraszamy do udziału w fotograficzno-plastycznym konkursie „Światło”.

 

REGULAMIN KONKURSU:


1. Konkurs jest organizowany pod hasłem „Światło”.
2. Organizatorem konkursu jest Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie.
3. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym regulaminie, wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu oraz interpretacji i postanowień regulaminu rozstrzyga organizator.
4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Krakowa, prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat oraz 11-15 lat.
5. Celem konkursu jest przypomnienie postaci Ignacego Łukasiewicza, wybitnego naukowca, wynalazcy lampy naftowej oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywne podejście do zagadnień związanych ze światłem. Jury będzie zwracało uwagę nie tylko na jakość i staranność wykonania prac, ale również na oryginalność i pomysłowość w podejściu do zagadnienia światła.
6. Każdy autor może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 prace: – fotograficzne w formacie 20×30 cm lub 30×45 cm wydrukowane na papierze fotograficznym, a plastyczne w formacie minimum 30×40 cm (technika wykonania dowolna, wyjątek stanowią prace przestrzenne, które nie będą przyjmowane).
7. Na zgłoszonych do konkursu pracach nie mogą znajdować się żadne widoczne znaki (nazwisko autora, pseudonim, podpis, datownik na zdjęciach itp.)
8. Na odwrocie każdej pracy należy dokleić kartkę z opisem wg wzoru: – kolejny numer zgodny z numerami w karcie zgłoszenia – imię i nazwisko oraz wiek autora – tytuł pracy (nieobowiązkowo)
9. Prace należy dostarczać w płaskich, sztywnych opakowaniach. Organizatorzy traktować będą prace konkursowe z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich uszkodzenia w czasie przesyłki.
10. Dane osobowe przechowywane w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana podlegają RODO.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie nieograniczone czasowo oraz terytorialnie prawo do bezpłatnej prezentacji prac uczestników konkursu na wystawach, w druku oraz w sieci (media społecznościowe, strona www) na potrzeby promocji konkursu.
12. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora, informacja o wynikach konkursu zostanie rozesłana mailem na podany w karcie zgłoszenia adres rodziców/ opiekunów oraz opublikowana na stronie internetowej organizatora.
13. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
14. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora.
15. Rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w siedzibie organizatora w dniu 25 czerwca 2022 przy okazji „Dnia Ignacego Łukasiewicza”.
16. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją i promocją konkursu.
17. Każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiadaczem pełni praw autorskich oraz majątkowych do prac zgłaszanych do konkursu oraz że posiada wszelkie potrzebne zgody w przypadku ewentualnego wykorzystania wizerunku osób prezentowanych na zgłoszonych pracach (dotyczy fotografii).
18. Terminarz konkursu: dostarczenie prac – do 18 czerwca 2022. Ogłoszenie wyników – 25 czerwca 2022. Prace konkursowe prosimy dostarczać na adres organizatora: Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego. Informujemy, że:
1. Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.