W świecie teatru, czyli konkurs na najlepszą kukiełkę, marionetkę, pacynkę

Drodzy uczniowie,
z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą kukiełkę, marionetkę, pacynkę.

Regulamin konkursu

I. Organizatorzy

Organizatorami konkursu są pani Martyna Dziubałtowska i pani Aleksandra Kocoń.

II. Uczestnicy

Konkurs jest kierowany do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 149 w Krakowie.

III. Cel konkursu

  • rozwijanie zdolności plastycznych dzieci;

  • kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości estetycznej;

  • zainteresowanie teatrem i literaturą dla dzieci;

  • poznanie technik budowy lalki teatralnej:

    • KUKIEŁKI-  lalki osadzonej na kiju; 

    • MARIONETKI –  lalka poruszanej przy pomocy sznurków lub drutów; 

    • PACYNKI –  lalka nakładanej na rękę.

IV. Zasady

1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez przekazanie pracy do pani Martyny Dziubałtowskiej lub pani Aleksandry Kocoń do 20 marca 2023 roku.

2. Kukiełka, marionetka lub pacynka powinna być wykonana wyłącznie w formie przestrzennej. Dopuszcza się wykonanie pracy z różnych materiałów i dowolnymi technikami. Wielkość pracy jest dowolna.

3. Praca ma przedstawiać postać z literatury(opowiadania, powieści, baśni, bajki, legendy, dramatu).

4. Do wykonanej pracy należy dołączyć informacje:

⦁ imię i nazwisko uczestnika konkursu,

⦁ imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu, z którego pochodzi postać,

⦁ nazwę postaci.

5. Jeden uczestnik może przekazać maksymalnie jedną pracę konkursową.

6. Autorem pracy zgłoszonej do konkursu może być tylko jedna osoba.

7. Zwycięską pracę wyłoni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 marca 2023 roku. 

9. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

 

Martyna Dziubałtowska i Aleksandra Kocoń

cartoon, finger puppets, hand-2029827.jpg